Adresa:
HYCOPROJEKT, a.s.                                Tel.: +421 2 4342 5900
PREŠOVSKÁ 55
82102 BRATISLAVA© Hycoprojekt, a.s. Všetky práva vyhradené.
Created by Hycoprojekt
VITAJTE

Hycoprojekt,a.s. je firma ponúkajúca konzultacné, projektové a inžinierske služby
so zameraním na životné prostredie, predovšetkým na vodohospodárske, pozemné a energetické stavby

 • Hydrotechnické a hydroenergetické stavby
 • Úpravy vodných tokov
 • Pozemné stavby
 • Priemyselné stavby
 • Hydrotechnické a hydraulické výpocty
 • Matematické modelovanie, povodne, prielomové vlny
 • Vodohospodárske stavby
 • Kanalizacné a vodovodné siete
 • Úpravne vody
 • Cistiarne odpadových vôd
 • Strojnotechnologické zariadenia
 • Ekologické stavby
 • Skládky odpadov
 • Geodetické prieskumy
 • Geologické prieskumy
 • Meranie, pozorovanie a vyhodnotenie kvality vody
 • Varovné systémy